Cơ bản về báo cáo tài chính

0
47

Pháp luật hiện hành của nước ta có quy định: Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Theo đó, các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có lập báo cáo tài chính thì có thể được gọi là đơn vị kế toán.

Báo cáo tài chính dùng để làm gì?

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị dịch vụ kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm:

+ Báo cáo tình hình tài chính;

+ Báo cáo kết quả hoạt động;

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

+ Thuyết minh báo cáo tài chính;

+ Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó. tại Khoản 4 Điều 3 Luật này có quy định về đơn vị kế toán như sau:

Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị có lập báo cáo tài chính. Trong đó gồm có:

+ Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

+ Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

=> Như vậy, từ các quy định trên thì có thể thấy việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp được dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Luật kế toán 2015 có quy định về hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân như sau:

– Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:

+ Phát hành ấn phẩm;

+ Thông báo bằng văn bản;

+ Niêm yết;

+ Đăng tải trên trang thông tin điện tử;

+ Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

– Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

– Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.

– Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.